Travelers For The Future

Siden 1946 har SAS forbundet de skandinaviske lande, ført Skandinavien ud i verden – og verden til Skandinavien. Vi er fast besluttede på at fortsætte rejsen som Skandinaviens førende flyselskab og lede omstillingen mod en mere bæredygtig luftfart.

Brev fra SAS’ administrerende direktør

Kære aktionærer,

2020 har været et usædvanligt år, hvor Covid-19-pandemien med isolering og nedlukning af samfund har sat luftfartindustrien på pause. Heldigvis er flytrafikken gradvist genoptaget, selv om der stadig er lang vej til normale niveauer.

Restriktionerne i samfundet har gjort os opmærksomme på den frihed, vi har haft til at rejse, møde familie, venner, kolleger og forretningspartnere, når vi ønsker det. Selv om digitaliseringen medfører delvist ændrede rejsemønstre fremover, er jeg overbevist om, at menneskers og virksomheders fundamentale behov for at rejse grundlæggende forbliver intakt. Der er fortsat behov for et effektivt skandinavisk flyselskab, som leder udviklingen mod en mere bæredygtig luftfart.

For at imødegå en fremtid med en mere usikker efterspørgsel på flyrejser har SAS udarbejdet en ny forretningsplan, indledt et besparelses- og effektiviseringsprogram samt lanceret en rekapitaliseringsplan for at øge selskabets kapital og likviditet.

SAS har en stærk position på et attraktivt skandinavisk marked med mange loyale og hyppige kunder. Med de foranstaltninger, som SAS nu træffer for at effektivisere virksomheden yderligere, er jeg overbevist om, at SAS kan komme styrket ud af krisen med gode forudsætninger for langsigtet værdiskabelse.

SAS har som mål at være det foretrukne flyselskab blandt de hyppigst rejsende i Skandinavien. SAS skal have en konkurrencedygtig virksomhed, en moderne enhedsflåde og lede omstillingen til en mere bæredygtig luftfart.

Jeg håber, at du vil følge med på denne spændende og interessante rejse ved at deltage i SAS’ fortegningsemission.

Rickard Gustafson
President & CEO, SAS - Scandinavian Airlines

Vejen frem

Flyselskabet foretrukket af Skandinaviens hyppigst rejsende

SAS vil fortsætte med at fokusere på Skandinaviens hyppigst rejsende for at bevare sin stærke position i Skandinavien. SAS vil også fortsætte med fortsætte med at bygge på sit skandinaviske netværk og hovedsageligt prioritere trafikstrømmen indenfor Skandinavien og til europæiske storbyer. SAS vil opretholde København (CPH) som sit primære hub for langdistanceflyvninger, og denne suppleres med udvalgte langdistanceflyvninger fra Oslo (OSL) og Stockholm (ARN). For yderligere at styrke relationen til sine nøglekunder vil SAS fortsætte med at udvikle EuroBonus, som er Skandinaviens største loyalitetsprogram.

Moderne og homogen Airbusflåde

SAS vil fortsætte fornyelsen af sin flåde og forventer i 2025 at have en af Europas mest moderne og effektive flyflåder. Den homogene Airbusflåde (enhedsflåde) vil medføre et markant lavere brændstofforbrug og reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Den homogene Airbusflåde vil også medføre mindskede standbytider og derigennem forbedret produktivitet. SAS overvejer også at udskifte sin aldrende Boeing 737-flåde inden for mellemsegmentet (120-150 sæder). I 2025 forventes SAS fuldt ud at have introduceret næste generation af fly inden for mellemsegmentet.

En konkurrencedygtig virksomhedsmodel

For at tilpasse SAS til en lavere efterspørgsel vil selskabet gennemføre yderligere effektivitetsforbedringer. Disse omfatter flere foranstaltninger for at opnå SEK 4 milliarder i effektivitetsforbedringer og dermed tilpasse omkostningsstrukturen og organisationen til et andet markedsmiljø med forventet lavere efterspørgsel.

Global leder inden for bæredygtig luftfart

SAS arbejder løbende på at mindske sin klima- og miljøpåvirkning gennem innovation og investeringer i ny teknik. Arbejdet er hovedsageligt fokuseret på at mindske udledningen af CO2 fra SAS’ luftfartsvirksomhed, idet den udgør over 99% af selskabets samlede udledning af CO2. SAS har som mål frem til 2025 at mindske den totale udledning af CO2 med 25% (sammenlignet med 2005).

Rickard Gustafson

President & CEO
Videoen er på svensk

Carsten Dilling

Chairman of the Board
Videoen er på dansk

Dag Mejdell

Vice Chairman of the Board
Videoen er på norsk

Vilkår i korte træk

Forudsat at fortegningsemissionen fuldtegnes, vil emissionsprovenuet beløbe sig til ca. SEK 3 994 millioner. Fortegningsemissionen er en del af SAS’ rekapitaliseringsplan, som har til formål at håndtere virkningerne af den situation, som er opstået på grund af Covid-19. Den totale rekapitaliseringsplan vil tilføre SAS ca. SEK 12 milliarder i ny kapital og samtidigt genskabe egenkapitalen med ca. SEK 14,25 milliarder.

Kapitaltilførslen skal anvendes til at styrke SAS’ kapitalstruktur og give SAS finansielt beredskab til at imødegå virkningerne af en efterspørgsel på flyrejser – som efter alt at dømme vil fortsætte med at være svag – i tilgift til ændrede passagermønstre og andre eksterne faktorer. Rekapitaliseringsplanen er også et udtryk for SAS’ bestræbelser på at genopbygge virksomheden på grundlag af SAS’ styrker, omfattende en historik af holdbar og lønsom tilvækst samt et værdsat kundetilbud, samtidigt med at SAS løbende arbejder for at mindske virksomhedens klima- og miljøpåvirkning.

 • Tegningsperioden begynder den 2. oktober 2020 og afsluttes kl. 17.00 den 19. oktober 2020. De nye aktier udbydes til en tegningskurs på SEK 1,16 per ny aktie, hvilket foreløbig svarer til DKK 0,8268 per ny aktie og NOK 1,2175 per ny aktie (per 23. september 2020). Den endelige tegningskurs i DKK hhv. NOK fastlægges og offentliggøres den 15. oktober 2020 hhv. den 19. oktober 2020.
 • Som aktionær i SAS tildeles du ni (9) tegningsretter for hver aktie, du har i SAS på registreringsdagen for fortegningsemissionen (den 30. september 2020). En (1) tegningsret berettiger til tegning af en (1) ny aktie.
 • Handel med tegningsretter finder sted på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen og Oslo Børs i perioden fra og med den 2. oktober 2020 til og med den 15. oktober 2020.

Sådan fungerer det

For hver aktie i SAS får du som aktionær ni tegningsretter:​

En tegningsret + DKK 0,8268 (foreløbig pris)* giver dig en ny aktie i SAS:

Ejer du 1 000 aktier i SAS, får du altså 9 000 tegningsretter. Disse giver dig ret til at tegne 9 000 nye SAS-aktier til en sammenlagt foreløbig pris på ca. DKK 7 441 (DKK 0,8268 x 9 000) *. Du kan også tegne nye aktier uden at have tegningsretter. Se 'Vilkår og anvisninger' i prospektet for yderligere information. ​

* Et foreløbigt beløb i DKK svarende til tegningskursen på SEK 1,16 per ny aktie beløber sig til DKK 0,8268 ud fra beregning baseret på Bloombergs DKK/SEK-vekselkurs kl. 07:00 den 23. september 2020. Det foreløbige beløb i DKK er ikke det endelige beløb, som tegnerne kommer til at betale for de nye aktier. Det endelige beløb i DKK, som tegnerne skal betale, vil svare til tegningskursen på SEK 1,16 per ny aktie omregnet til DKK baseret på Bloombergs DKK/SEK-vekselkurs kl. 07:00 den 15. oktober 2020. Dette endelige beløb i DKK vil blive meddelt fra SAS senest samme dag.

Vigtige datoer

 • 30. september 2020

  Registreringsdag for deltagelse i Fortegningsemissionen

 • 2. oktober 2020

  Tegningsperioden indledes

 • 2. oktober 2020

  Første dag for handel med tegningsretter

 • 15. oktober 2020

  Sidste dag for handel med tegningsretter

 • 19. oktober 2020

  Tegningsperioden afsluttes kl. 17:00

 • 21. oktober 2020

  Tegningsresultatet af fortegningsemissionen offentliggøres

 • 3. november 2020

  Handel med nye aktier indledes

 • 5. november 2020

  Levering af nye aktier

Spørgsmål og Svar

Fortegningsemissionen udgør ca. SEK 4 milliarder og er en del af SAS’ rekapitaliseringsplan, som sigter på at håndtere virkningerne af den situation, som er opstået på grund af Covid-19. Den totale rekapitaliseringsplan vil tilføre SAS ca. SEK 12 milliarder i ny kapital og samtidigt genskabe egenkapitalen med ca. SEK 14,25 milliarder. Emissionsprovenuet skal anvendes til at styrke SAS’ kapitalstruktur og give SAS det finansielle beredskab til at imødegå virkningerne af en efterspørgsel på flyrejser – som efter alt at dømme vil fortsætte med at være svag – i tilgift til ændrede passagermønstre og andre eksterne faktorer.

To dage før registreringsdagen er sidste dag for handel med aktier i SAS, inklusive ret til deltagelse i fortegningsemissionen. For at aktierne skal give ret til tegningsretter, skal personer, der ønsker at tegne nye aktier i SAS, altså senest købe aktier den 28. september 2020.

Aktionærer, som på registreringsdagen den 30. september 2020 er registrerede aktionærer, vil blive tildelt tegningsretter, som giver ret til at tegne nye aktier i fortegningsemissionen. Tegningsretterne tildeles i forhold til aktionærernes ejerandel. Er du ikke aktionær, kan du købe tegningsretter på markedet og tegne nye aktier i SAS ved hjælp af disse. Aktionærer og andre investorer kan også anmelde interesse i at tegne aktier uden brug af tegningsretter.

Tegning af nye aktier skal ske i tiden fra og med den 2. oktober 2020 til og med kl. 17:00 den 19. oktober 2020. Tegning skal ske senest klokken 17:00 den 19. oktober 2020.

Aktionærer i SAS vil modtage ni (9) tegningsretter per aktie, som aktionæren har i selskabet på registreringsdagen den 30. september 2020. Hver tegningsret giver indehaveren ret til at tegne en (1) ny aktie.

Tegningskursen er SEK 1,16 per aktie, hvilket foreløbig svarer til DKK 0,8268 og NOK 1,2175 per den 23. september 2020. Den endelige tegningskurs i DKK hhv. NOK bestemmes og offentliggøres den 15. oktober 2020 hhv. den 19. oktober 2020. Der beregnes ikke kurtage.

Tegningsretter, der ikke er udnyttet senest den 19. oktober 2020 klokken 17:00 bliver ugyldige. Ikke udnyttede tegningsretter vil da uden varsel blive fjernet fra indehaverens konto.

For at tegningsretterne ikke skal gå tabt, skal indehaveren senest den 15. oktober 2020 sælge de tildelte tegningsretter, som denne ikke ønsker at udnytte til tegning af nye aktier.

Aktionærer, som vælger ikke at udnytte eller sælge de tildelte tegningsretter i fortegningsemissionen, vil få deres ejerandel udvandet med op til 95% i forbindelse med alle de aktier, som kan blive udstedt gennem de emissioner, som sker i overensstemmelse med rekapitaliseringsplanen.

Der beregnes ikke kurtage. Aktionærer og investorer skal dog bære eventuelle transaktions- og håndteringsudgifter, som kan opstå hos deres depotbanker.

Handel med de nye aktier ventes indledt omkring den 3. november 2020.

Levering af de nye aktier forventes at ske omkring den 5. november 2020.

SAS har ikke ret til at afbryde nyemissionen. Tegning af nye aktier er – hvad enten det sker igennem udnyttelse af tegningsretter eller ej – uigenkaldelig, og tegneren kan –for så vidt intet andet følger af prospektet eller af anvendelig lov – ikke tilbagekalde eller ændre tegningen af nye aktier.

Resultatet af fortegningsemissionen forventes offentliggjort omkring den 21. oktober 2020 via pressemeddelelse fra SAS.

SAS’ tre største aktionærer - den svenske og den danske stat samt Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse - har forpligtet sig til at tegne deres respektive pro rata-andel i fortegningsemissionen. Derudover har den svenske og den danske stat garanteret tegning af yderligere aktier. I alt beløber tegnings- og garantiforpligtelserne sig til ca. SEK 3,26 milliarder, hvilket svarer til 81,5% af fortegningsemissionen.

Der forefindes yderligere information i det prospekt, der er godkendt af Finansinspektionen i Sverige, og som er offentliggjort af SAS den 30. september 2020. Alle, der har til hensigt at deltage i emissionen, opfordres til at læse prospektet.

For øvrige spørgsmål kan du kontakte os på telefonnummer +45 69 66 00 24 eller sende en mail til info@computershare.se.

Tilmeldingsformular

Kontaktinformation

For øvrige spørgsmål kan du kontakte os på telefonnummer +45 69 66 00 24 eller sende en mail til info@computershare.se.

För øvrig kontakt:

PRESSEMEDDELELSER OG ØVRIGE BILAG

VIGTIG INFORMATION

Dette websted er kun til informationsformål og udgør ikke et tilbud vedrørende værdipapirer i SAS. Tilbud om at deltage i SAS’ fortegningsemission fremsættes kun gennem det prospekt, som SAS offentliggjorde den 30. september 2020. Prospektet, som er godkendt af Finansinspektionen i Sverige, er tilgængeligt ovenfor samt på www.sasgroup.net/investor-relations/recapitalization-plan/. Finansinspektionen i Sveriges godkendelse af prospektet skal ikke opfattes som en godkendelse af de værdipapirer, som tilbydes eller optages til handel på et reguleret marked. Potentielle investorer opfordres til at læse prospektet inden beslutning om investering træffes for fuldt at forstå de potentielle risici, der er forbundet med en beslutning om at investere i værdipapiret (se afsnittet "Risikofaktorer" i prospektet). Når investorer træffer beslutning om at investere, skal de stole på deres egen vurdering af SAS og tilbuddene i henhold til prospektet, herunder de angivne fakta og risici. Før beslutning om investering træffes, bør investorer benytte egne professionelle rådgivere og nøje evaluere og overveje investeringsbeslutningen. Investorer kan kun fæste lid til informationerne i prospektet samt eventuelle tillæg til prospektet.

Informationerne på dette websted indeholder visse fremadrettede udsagn, som afspejler SAS’ aktuelle syn på fremtidige hændelser, antagelser truffet af og informationer der på nuværende tidspunkt er tilgængelige for SAS' ledelse samt den finansielle og operative udvikling. Ord som "vil", "vurderer", "forventer", "kan", "planlægger", "mener", "anslår" og andre udtryk, som indebærer indikationer eller forudsigelser vedrørende den fremtidige udvikling eller tendenser, og som ikke bygger på historiske fakta, udgør fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er i sagens natur forbundet med både kendte og ukendte risici og usikkerhedsfaktorer, idet de afhænger af fremtidige hændelser og omstændigheder. Fremadrettede udsagn er ingen garanti for fremtidige resultater eller udvikling, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra, hvad der udtrykkes i de fremadrettede udsagn. SAS påtager sin ingen forpligtelser til at offentliggøre opdateringer eller revisioner af fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger, fremtidige hændelser eller lignende omstændigheder, bortset fra hvad der fremgår af gældende lovgivning.

Download registreringsbevis her: Registreringsbevis