Travelers For The Future

Siden 1946 har SAS knyttet de skandinaviske landene sammen, ført Skandinavia ut i verden - og verden til Skandinavia. Vi er fast bestemt på å fortsette reisen som Skandinavias ledende flyselskap og lede forandringene mot en mer bærekraftig flyreise.

Brev fra SAS' administrerende direktør

Kjære aksjonærer,

2020 har vært et ekstraordinært år der covid-19-pandemien, med isolasjon og nedstengning av samfunn, satte luftfartsindustrien på pause. Heldigvis er flytrafikken gradvis gjenopptatt, selv om det er langt igjen til normale nivåer.

Restriksjonene i samfunnet har gjort oss bevisste på friheten vi har hatt til å reise, møte familie, venner, kolleger og forretningsforbindelser når vi måtte. Selv om digitalisering vil føre til noen endringer i reisemønstrene i fremtiden, er jeg overbevist om at det grunnleggende behovet for mennesker og bedrifter til å reise i bunn og grunn forblir intakt. Det er fortsatt behov for et effektivt skandinavisk flyselskap for å lede utviklingen mot en mer bærekraftig flyreise.

For å møte en fremtid med en mer usikker etterspørsel etter flyreiser har SAS utviklet en ny forretningsplan, initiert et spare- og effektiviseringsprogram og lansert en rekapitaliseringsplan for å styrke egenkapital og likviditet.

SAS har en sterk posisjon i et attraktivt skandinavisk marked, med mange lojale kunder som reiser ofte med oss. Med de tiltakene som SAS nå tar for å effektivisere driften ytterligere, er jeg overbevist om at SAS vil komme ut av krisen som et sterkere selskap med gode forutsetninger for langsiktig verdiskaping.

Vårt mål er å være det foretrukne flyselskapet for dem som reiser ofte til, fra og innen Skandinavia. SAS skal ha en konkurransedyktig virksomhet, en moderne og enhetlig flyflåte og lede overgangen til en mer bærekraftig luftfart.

Jeg håper du vil bli med oss på denne spennende og interessante reisen ved å delta i SAS' fortrinnsrettede emisjon.

Rickard Gustafson
President & CEO, SAS - Scandinavian Airlines

Veien videre

Flyselskapet som Skandinavias hyppige reisende foretrekker

SAS vil fortsette å fokusere på dem som reiser ofte til, fra og innen Skandinavia for å opprettholde sin sterke posisjon i Skandinavia. SAS vil også fortsette å bygge videre på sitt skandinaviske nettverk og prioritere den primære trafikken innen Skandinavia og til europeiske storbyer. SAS vil beholde København (CPH) som hovedknutepunkt for langdistanseruter, supplert med utvalgte langdistanseruter fra Oslo (OSL) og Stockholm (ARN). For å styrke forholdet til sine nøkkelkunder ytterligere, vil SAS fortsette å utvikle EuroBonus, som er Skandinavias største lojalitetsprogram.

Moderne og enhetlig Airbus-flåte

SAS vil fortsette sin fornyelse av flåten og forventes å ha en av de mest moderne og effektive flyflåtene i Europa innen 2025. Den enhetlige Airbus-flåten vil resultere i mye lavere drivstofforbruk og reduserte vedlikeholdskostnader. Den enhetlige Airbus-flåten vil også føre til reduserte standby-tider og dermed forbedret produktivitet. SAS vurderer også utskifting av sin aldrende 737-flåte i midtsegmentet (120-150 seter). Innen 2025 ventes SAS å ha fullt ut introdusert neste generasjon av mellomstore fly.

En konkurransedyktig forretningsmodell

For å tilpasse SAS til en periode med lavere etterspørsel, vil selskapet implementere ytterligere effektivitetsforbedringer. Dette omfatter en rekke tiltak for å levere SEK 4 milliarder i effektivitetsforbedringer, og dermed tilpasse kostnadsstrukturen og organisasjonen til et annet markedsmiljø med en forventet lavere etterspørsel.

Global leder innen bærekraftig luftfart

SAS arbeider kontinuerlig for å redusere klima- og miljøpåvirkningen av virksomheten gjennom innovasjon og investeringer i ny teknologi. Arbeidet er primært fokusert på å redusere karbondioksidutslippene fra SAS' flyvirksomhet, da de står for over 99% av selskapets totale karbondioksidutslipp. SAS har som mål å redusere det totale karbondioksidutslippet med 25% (sammenlignet med 2005) innen 2025.

Rickard Gustafson

President & CEO
Filmen er på svensk

Carsten Dilling

Chairman of the Board
Filmen er på dansk

Dag Mejdell

Vice Chairman of the Board
Filmen er på norsk

Vilkår i korte trekk

Under forutsetning av at fortrinnsrettsemisjonen blir fulltegnet, vil emisjonsinntektene beløpe seg til ca. SEK 3 994 millioner. Fortrinnsrettsemisjonen er en del av SAS' rekapitaliseringsplan, som tar sikte på å håndtere virkningene av situasjonen som har oppstått på grunn av covid-19. Den totale rekapitaliseringsplanen vil tilføre SAS ca. SEK 12 milliarder i ny kapital, og samtidig gjenoppbygge egenkapitalen med ca. SEK 14,25 milliarder.

Kapitalinjeksjonen skal brukes til å styrke SAS' kapitalstruktur og gi SAS økonomisk beredskap til å møte virkningene av en etterspørsel etter flyreiser som forventes å fortsatt å være svak, samt endringer i passasjermønstre og andre eksterne faktorer. Rekapitaliseringsplanen er også et uttrykk for SAS' ønske om å gjenoppbygge forretningsvirksomheten basert på SAS' styrker, inkludert en historie med bærekraftig og lønnsom vekst, samt et verdsatt kundetilbud, samtidig som SAS kontinuerlig arbeider for å redusere virksomhetens klima- og miljøpåvirkning.

 • Tegningsperioden starter den 2. oktober 2020, og avsluttes den 19. oktober 2020 kl. 17:00. De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på SEK 1,16 per nye aksje, noe som foreløpig tilsvarer DKK 0,8268 og NOK 1,2175 per 23. september 2020. Endelig tegningskurs i DKK og NOK fastsettes og publiseres henholdsvis den 15. oktober 2020 og den 19. oktober 2020.
 • Som aksjonær i SAS vil du motta ni (9) tegningsretter for hver aksje i SAS du har på registreringsdatoen for fortrinnsrettsemisjonen (30. september 2020). En (1) tegningsrett gir rett til å kjøpe en (1) ny aksje.
 • Handel med tegningsretter foregår på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen og Oslo Børs i perioden fra den 2. oktober 2020 til og med den 15. oktober 2020.

Slik fungerer det

For hver aksje i SAS får du som aksjonær ni tegningsretter:​

Tegningsrett + NOK 1,2175 (foreløpig pris)* gir deg én ny aksje i SAS:

Hvis du eier 1000 aksjer i SAS, vil du motta 9000 tegningsretter. Disse gir deg rett til å tegne 9 000 nye SAS-aksjer til en total foreløpig sum på ca. NOK 10 958 (NOK 1,2175 x 9 000)*. Du kan også tegne nye aksjer uten å benyttetegningsretter. Se "Vilkår og forklaringer" i prospektet for mer informasjon.​

* Et foreløpig beløp i NOK som tilsvarer tegningskursen på SEK 1,16 per ny aksje ble NOK 1,2175 basert på Bloombergs NOK/SEK vekslingskurs den 23. september 2020 kl. 07:00. Dette foreløpige beløpet i NOK er ikke det endelige beløpet som skal betales for de nye aksjene. Det endelige beløpet i NOK som skal betales av aksjonærene, vil tilsvare tegningskursen på SEK 1,16 per ny aksje konvertert til NOK basert på Bloombergs NOK/SEK vekslingskurs den 19. oktober 2020 kl. 07:00. Dette endelige beløpet i NOK vil bli kunngjort av SAS senest samme dag.

Viktige datoer

 • 30. september 2020

  Registreringsdato for deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen

 • 2. oktober 2020

  Tegningsperioden innledes

 • 2. oktober 2020

  Første handelsdag med tegningsretter

 • 15. oktober 2020

  Siste handelsdag med tegningsretter

 • 19. oktober 2020

  Tegningsperioden avsluttes kl. 17:00

 • 21. oktober 2020

  Tegningsresultater fra fortrinnsrettsemisjonen offentliggjøres

 • 3. november 2020

  Handel med nye aksjer innledes

 • 5. november 2020

  Levering av nye aksjer

Spørgsmål og Svar

Fortrinnsrettsemisjonen utgjør ca. SEK 4 milliarder og er en del av SAS' rekapitaliseringsplan, som tar sikte på å håndtere virkningene av situasjonen som har oppstått på grunn av covid-19. Den totale rekapitaliseringsplanen vil tilføre SAS ca. SEK 12 milliarder i ny kapital og samtidig gjenoppbygge egenkapitalen med ca. SEK 14,25 milliarder. Kapitalen fra emisjonen skal brukes til å styrke SAS' kapitalstruktur og gi SAS økonomisk beredskap for å møte virkningene av en etterspørsel etter flyreiser som forventes å forbli svak, samt endringer i passasjermønstre og andre eksterne faktorer.

To dager før utbyttedatoen er siste dag for aksjehandel i SAS, inkludert rett til deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen. Personer som ønsker å tegne nye aksjer i SAS, må altså senest kjøpe aksjer den 28. september 2020 for at aksjene skal kvalifisere for tegningsretter.

Aksjonærer som på registreringsdatoen den. 30. september 2020 er registrert som aksjonærer, vil motta tegningsretter som gir rett til å tegne nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene tildeles i forhold til aksjonærenes beholdning. Hvis du ikke er aksjonær, kan du kjøpe tegningsretter i markedet og tegne nye aksjer i SAS på grunnlag av disse. Aksjonærer og andre investorer kan også melde interesse for å tegne aksjer uten bruk av tegningsretter.

Tegning av nye aksjer vil skje i perioden fra den 2. oktober 2020 til og med den 19. oktober 2020 klokken 17:00. Tegningen må finne sted senest den 19. oktober 2020 klokken 17:00.

Aksjonærer i SAS vil motta ni (9) tegningsretter per aksje som aksjonæren eier i selskapet på registreringsdatoen den 30. september 2020. Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å tegne en (1) ny aksje.

Tegningskursen er SEK 1,16 per aksje, som foreløpig tilsvarer DKK 0,8268 og NOK 1,2175 per 23. september 2020. Endelig tegningskurs i DKK og NOK fastsettes og publiseres henholdsvis den 15. oktober og den 19. oktober. Det betales ikke kurtasje.

Tegningsretter som ikke benyttes innen den 19. oktober 2020 klokken 17:00 vil bli verdiløse og vil forfalle uten kompensasjon. Ubrukte tegningsretter vil da bli slettet fra innehaverens konto uten varsel.

For ikke at innehaveren ikke skal tape verdien av tegningsrettene, må innehaveren innen den 15. oktober 2020 selge tegningsretter som ikke er tenkt benyttet til tegning av nye aksjer.

Aksjonærer som velger ikke å benytte eller selge sine tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen, vil få utvannet sine eierandeler med inntil 95%, med hensyn til alle aksjer som kan utstedes gjennom de emisjonene som finner sted i henhold til rekapitaliseringsplanen.

Det betales ikke kurtasje. Aksjonærer og investorer må imidlertid bære eventuelle transaksjons- og håndteringsgebyrer som kan påløpe hos deres depotbanker.

Handel i de nyutstedte aksjene forventes å starte rundt den 3. november 2020.

Levering av de nye aksjene forventes å finne sted rundt den 5. november 2020.

SAS har ikke rett til å avbryte emisjonen. Tegning av nye aksjer, enten man bruker tegningsretter eller ikke, er ugjenkallelig og tegneren kan ikke tilbakekalle eller endre tegningen av de nye aksjene, med mindre annet fremgår av prospektet eller følger av gjeldende lovgivning.

Utfallet av fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli publisert på eller omkring den 21. oktober 2020, gjennom en pressemelding fra SAS.

SAS' tre største aksjonærer - den svenske og den danske staten, samt Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse - har forpliktet seg til å tegne seg for sine respektive pro rata-andeler i fortrinnsrettsemisjonen. I tillegg har den svenske og den danske staten gitt garantier for tegning av ytterligere aksjer. Totalt utgjør tegnings- og garantiforpliktelsene ca. SEK 3,26 milliarder, noe som tilsvarer 81,5% av fortrinnsrettsemisjonen.

Mer informasjon er tilgjengelig i prospektet som er godkjent av den svenske Finansinspektionen i Sverige, og publisert av SAS den 30. september 2020. Enhver som har til hensikt å benytte seg av tilbudet oppfordres til å lese prospektet.

For andre spørsmål, vennligst kontakt oss via telefon +47 852 30 641 eller e-post info@computershare.se.

Tegningsblankett

Kontaktinformasjon

For andre spørsmål, vennligst kontakt oss via telefon +47 852 30 641 eller e-post info@computershare.se.

För annan kontakt:

Pressemeldinger og andre vedlegg

VIKTIG INFORMASJON

DDenne nettsiden er kun til informasjonsformål og utgjør ikke et tilbud vedrørende verdipapirer i SAS. Et tilbud om å delta i SAS' fortrinnsrettet emisjon gis kun gjennom prospekt publisert av SAS den 30. september 2020. Prospekt, godkjent av den svenske Finansinspektionen i Sverige, er tilgjengelig over og på www.sasgroup.net/investor-relations/recapitalization-plan/. Den svenske Finansinspektionen godkjenning skal ikke oppfattes som en godkjenning av verdipapirene som tilbys eller tas opp til handel på et regulert marked. Investorer oppfordres til å lese prospektet før en investeringsbeslutning fattes, for fullt ut å forstå de potensielle risikoene forbundet med en beslutning om å investere i verdipapirene (se avsnittet "Risikofaktorer" i prospektet). Når investorer fatter en investeringsbeslutning, må de basere seg på sin egen bedømmelse av SAS og tilbudet i henhold til prospektet, inkludert foreliggende saksforhold og risikoer. Før en investeringsbeslutning bør investorer benytte egne profesjonelle rådgivere samt vurdere og overveie investeringsbeslutningen grundig. Investorer kan kun basere seg på informasjonen i prospektet og eventuelle tillegg til prospektet.

Informasjonen på denne nettsiden inneholder visse fremtidsrettede opplysninger som gjenspeiler SAS' nåværende syn på fremtidige hendelser, samt finansiell og operasjonell utvikling. Ord som "ha til hensikt", "bedømmer", "forventer", "kan", "planlegger", "tror", "anslår" og andre uttrykk som antyder indikasjoner eller spådommer om fremtidig utvikling eller trender, og ikke er basert på historiske fakta, utgjør fremtidsrettet informasjon. Fremtidsrettet informasjon er av natur forbundet med både kjente og ukjente risikoer og usikkerheter, da den avhenger av fremtidige hendelser og omstendigheter. Fremtidsrettet informasjon utgjør ingen garanti for fremtidig resultat eller utvikling, og faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som uttrykkes i fremtidsrettet informasjon. SAS påtar seg ingen forpliktelser med hensyn til å offentliggjøre oppdateringer eller revisjoner av fremtidsrettet informasjon som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller lignende omstendigheter annet enn det som kreves etter gjeldende rett.

Last ned registreringsbevis her: Registreringsbevis