Travelers For The Future

Sedan 1946 har SAS kopplat samman de skandinaviska länderna, fört Skandinavien ut i världen - och världen till Skandinavien. Vi är fast beslutna att fortsätta resan som Skandinaviens ledande flygbolag och leda förändringen mot ett mer hållbart flygresande.

Brev från SAS VD

Bästa aktieägare,

2020 har varit ett annorlunda år där Covid-19 pandemin, med isolering och nedstängning av samhällen, satt flygindustrin på paus. Glädjande nog har flygtrafiken successivt återupptagits, även om det är långt kvar till normala nivåer.

Restriktionerna i samhället har gjort oss medvetna om friheten vi haft att resa, träffa familj, vänner, kollegor och affärspartners när vi vill. Även om digitaliseringen medför delvis ändrat resebeteende framöver, är jag övertygad om att människors och företags grundläggande behov av att resa förblir intakt. Det är fortsatt behov av ett effektivt skandinaviskt flygbolag som leder utvecklingen mot ett mer hållbart flygresande.

För att möta en framtid med en mer osäker efterfrågan på flygresor har SAS tagit fram en ny affärsplan, initierat ett besparings- och effektiviseringsprogram samt lanserat en re-kapitaliseringsplan för att stärka det egna kapitalet och likviditeten.

SAS har en stark position på en attraktiv skandinavisk marknad, med många lojala och frekventa kunder. Med de åtgärder som SAS nu vidtar för att ytterligare effektivisera verksamheten, är jag övertygad om att SAS kommer komma ut ur krisen som ett starkare bolag med goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

SAS mål är att vara det främsta valet av flygbolag som Skandinaviens mest frekventa resenärer föredrar. SAS ska ha en konkurrenskraftig verksamhet, en modern och enhetlig flygplansflotta och leda omställningen till ett mer hållbart flygresande.

Jag hoppas att du vill följa med på denna spännande och intressanta resa genom att delta i SAS företrädesemission.

Rickard Gustafson
President & CEO, SAS - Scandinavian Airlines

Vägen framåt

Främsta valet för Skandinaviens frekventa resenärer

SAS kommer att fortsätta att fokusera på Skandinaviens frekventa resenärer för att upprätthålla sin starka ställning inom Skandinavien. SAS kommer också fortsätta bygga på sitt skandinaviska nätverk och prioritera huvudsakliga trafikflöden inom Skandinavien och till europeiska storstäder. SAS kommer att upprätthålla Köpenhamn (CPH) som sin huvudsakliga hubb för långdistansflygningar, vilken kompletteras med utvalda långdistansflygningar från Oslo (OSL) och Stockholm (ARN). För att ytterligare stärka relationen med sina nyckelkunder kommer SAS fortsätta att utveckla EuroBonus som är Skandinaviens största lojalitetsprogram.

Modern och enhetlig Airbus-flotta

SAS kommer att fortsätta förnyelsen av sin flotta och förväntas 2025 ha en av de mest moderna och effektiva flygplansflottorna i Europa. Den enhetliga Airbus-flottan kommer resultera i en mycket lägre bränsleförbrukning och reducerade underhållskostnader. Den enhetliga Airbus-flottan kommer också leda till minskade stand-by-tider och därigenom förbättrad produktivitet. SAS utvärderar även att byta ut sin åldrande 737-flotta inom mellansegmentet (120–150 säten). 2025 förväntas SAS fullt ut ha introducerat nästa generations flygplan inom mellansegmentet.

Konkurrenskraftig verksamhetsmodell

För att anpassa SAS till en lägre efterfrågan kommer bolaget att genomföra ytterligare effektivitetsförbättringar. Dessa inkluderar ett flertal åtgärder för att leverera SEK 4 miljarder i effektivitetsförbättringar och därmed anpassa kostnadsstruktur och organisation till en annan marknadsmiljö med lägre förväntad efterfrågan.

Global ledare inom hållbara flygresor

SAS arbetar kontinuerligt för att minska klimat- och miljöpåverkan från sin verksamhet genom innovation och investeringar i ny teknik. Arbetet är främst fokuserat på att minska koldioxidutsläppen från SAS flygplansverksamhet eftersom de svarar för över 99% av bolagets totala koldioxidutsläpp. SAS mål är att minska de absoluta koldioxidutsläppen med 25% (jämfört med 2005) till 2025.

Rickard Gustafson

President & CEO
Filmen är på svenska

Carsten Dilling

Chairman of the Board
Filmen är på danska

Dag Mejdell

Vice Chairman of the Board
Filmen är på norska

Villkor i korthet

Under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad kommer emissionslikviden uppgå till cirka SEK 3 994 miljoner. Företrädesemissionen är en del av SAS rekapitaliseringsplan som syftar till att hantera effekterna av den situation som har uppstått på grund av Covid-19. Den totala rekapitaliseringsplanen kommer att tillföra SAS cirka SEK 12 miljarder i nytt kapital och samtidigt återställa det egna kapitalet med cirka SEK 14,25 miljarder.

Kapitaltillskottet ska användas till att stärka SAS kapitalstruktur och ge SAS finansiell beredskap att möta effekterna av en efterfrågan på flygresor som bedöms fortsätta vara svag liksom ändrade passagerarmönster och andra externa faktorer. Rekapitaliseringsplanen är också ett uttryck för SAS strävan att återbygga verksamheten baserat på SAS styrkor, innefattande en historik av hållbar och lönsam tillväxt samt ett uppskattat kunderbjudande, samtidigt som SAS kontinuerligt arbetar för att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

 • Teckningsperioden inleds den 2 oktober 2020 och avslutas kl. 17:00 den 19 oktober 2020. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om SEK 1,16 per ny aktie, vilket preliminärt motsvarar DKK 0,8268 och NOK 1,2175 per den 23 september 2020. Den finala teckningskursen i DKK respektive NOK kommer att fastställas och offentliggöras den 15 oktober 2020 respektive den 19 oktober 2020.
 • Som aktieägare i SAS, erhåller du nio (9) teckningsrätter för varje aktie i SAS du innehar på avstämningsdagen för företrädesemissionen (den 30 september 2020). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs under perioden från och med den 2 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.

Så fungerar det

För varje aktie i SAS får du som​ aktieägare nio teckningsrätter:​

En teckningsrätt + SEK 1,16 ger dig ​en ny aktie i SAS:​​

Äger du 1 000 aktier i SAS får du alltså 9 000 teckningsrätter. Dessa ger dig rätt att teckna 9 000 nya SAS-aktier till ett sammanlagt pris om SEK 10 440 (SEK 1,16 x 9 000). Du kan också teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Se “Villkor och anvisningar” i prospektet för ytterligare information.​

Viktiga datum

 • 30 september 2020

  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

 • 2 oktober 2020

  Teckningsperioden inleds

 • 2 oktober 2020

  Första dag för handel med teckningsrätter

 • 15 oktober 2020

  Sista dag för handel med teckningsrätter

 • 19 oktober 2020

  Teckningsperioden avslutas kl. 17:00

 • 21 oktober 2020

  Teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs

 • 3 november 2020

  Handel med nya aktier inleds

 • 5 november 2020

  Leverans av nya aktier

Frågor och Svar

Företrädesemissionen uppgår till cirka SEK 4 miljarder och är en del av SAS rekapitaliseringsplan som syftar till att hantera effekterna av den situation som har uppstått på grund av Covid-19. Den totala rekapitaliseringsplanen kommer att tillföra SAS cirka SEK 12 miljarder i nytt kapital och samtidigt återställa det egna kapitalet med cirka SEK 14,25 miljarder. Emissionslikviden ska användas till att stärka SAS kapitalstruktur och ge SAS finansiell beredskap att möta effekterna av en efterfrågan på flygresor som bedöms vara fortsatt svag framöver, liksom ändrade passagerarmönster och andra externa faktorer.

Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 30 september 2020. Två dagar före avstämningsdagen är sista dag för handel i aktier i SAS inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen. Personer som önskar teckna nya aktier i SAS måste alltså senast köpa aktier den 28 september 2020 för att aktierna ska berättiga till teckningsrätter.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 september 2020 är registrerade aktieägare kommer att få teckningsrätter som ger rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. Teckningsrätterna kommer att erhållas i relation till aktieägarnas ägande. Är man inte aktieägare kan man köpa teckningsrätter i marknaden och teckna nya aktier i SAS med stöd av dessa. Aktieägare och andra investerare kan även anmäla intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 2 oktober 2020 till och med klockan 17:00 den 19 oktober 2020. Teckning måste ske senast klockan 17:00 den 19 oktober 2020.

Aktieägare i SAS kommer att erhålla nio (9) teckningsrätter per aktie som aktieägaren innehar i bolaget på avstämningsdagen den 30 september 2020. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen är SEK 1,16 per aktie, vilket preliminärt motsvarar DKK 0,8268 och NOK 1,2175 per den 23 september 2020. Den finala teckningskursen i DKK respektive NOK kommer att fastställas och offentliggöras den 15 oktober respektive den 19 oktober. Courtage utgår ej.

Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 19 oktober 2020 klockan 17:00 kommer bli ogiltiga. Outnyttjade teckningsrätter kommer då utan avisering att bokas bort från innehavarens konto.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren senast den 15 oktober 2020 sälja de erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Aktieägare som väljer att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 95% med hänsyn till alla aktier som kan komma att ges ut genom de emissioner som sker i enlighet med rekapitaliseringsplanen.

Courtage utgår ej. Aktieägare och investerare måste dock bära eventuella transaktions- och hanteringsavgifter som kan uppstå hos deras depåbanker.

Handel med de nyemitterade aktierna beräknas inledas omkring den 3 november 2020.

Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring den 5 november 2020.

SAS har inte rätt att avbryta nyemissionen. Teckning av nya aktier, vare sig om detta sker genom utnyttjande av teckningsrätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller förändra teckningen av de nya aktierna, såtillvida inte annat följer av prospektet eller av tillämplig lag.

Utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 21 oktober 2020 genom pressmeddelande från SAS.

SAS tre största aktieägare - den svenska och den danska staten samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - har åtagit sig att teckna sin respektive pro-rata andel i företrädesemissionen. Därutöver har den svenska och den danska staten garanterat teckning av ytterligare aktier. Sammantaget uppgår tecknings- och garantiåtagandena till cirka SEK 3,26 miljarder, vilket motsvarar 81,5% av företrädesemissionen.

Mer information finns tillgängligt i prospektet som godkänts av Finansinspektionen och som offentliggjorts av SAS den 30 september 2020. Alla som avser teckna sig i erbjudandet uppmanas att läsa igenom prospektet.

För övriga frågor kontakta oss på telefonnummer +46 (0)8 46 00 73 89 eller maila till info@computershare.se.

Anmälningssedlar

Kontaktinformation

För frågor kontakta oss på telefonnummer +46 (0)8 46 00 73 89 eller maila till info@computershare.se.

För övrig kontakt:

PRESSMEDDELANDEN OCH ÖVRIGA BILAGOR

VIKTIG INFORMATION

Denna webbsida är endast för informationsändamål och utgör ej något erbjudande avseende värdepapper i SAS. Erbjudande om att delta i SAS företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som SAS publicerade den 30 september 2020. Prospektet, som godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt ovan samt på www.sasgroup.net/investor-relations/rekapitaliseringsplan/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperen (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av SAS och erbjudandena enligt prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt eventuella tillägg till prospektet.

Informationen på denna webbsida innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. SAS lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Ladda ner registreringsbevis här: Registreringsbevis